23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

Wednesday, 23 January 2013

പഠനസഹായി

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനസഹായി


ജനുവരി 22,23 തിയ്യതികളിലായി പാലക്കാട്‌  DIET നടത്തിയ ശില്പശാലയില്‍   സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തില്‍  വിജയം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സഹായകമായ വിധത്തില്‍ ഒരു പഠനസഹായിക്ക്  രൂപം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വിവിധ പഠന നിലവാരത്തിലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്തികള്‍ക്ക്  പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ്  ഈ പഠനസഹായിക്ക്  രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌ .  അധ്യാപകര്‍ റിവിഷന്‍ വേളകളില്‍ ഇത്  ഫലപ്രദമായി  ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ.SS I

SSII

  WORK SHEET

PRE-MODEL  QUESTIONS

 

No comments:

Post a Comment