23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

Thursday, 24 July 2014

SALT


വാര്‍ത്ത : മലയാള മനോരമ

Friday, 18 July 2014വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടി (സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്)
ഉത്ഘാടനചടങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് Wednesday, 16 July 2014

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടി (സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്)

വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന പരിപാടി (സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്)


ഡയറ്റ് പാലക്കാട് - വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന വിഭാഗം(സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്) നടത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം ഒറ്റപ്പാലം BRCയില്‍ 18/07/2014ന് 10മണിക്ക് ബഹു. ഒറ്റപ്പാലം MLA ശ്രീ. ടി. ഹംസ നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ചടങ്ങിനും അതോടൊപ്പം നടത്തുന്ന പഠനവിഭവങ്ങളുടെ വിതരണവും - ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. തിരെ‌‌ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കെണ്ടതാണ്.