23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

ഇതുവരെ ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും - സംശയങ്ങളും

this is an very useful training and hope it will be better it will be given to other teachers too
 jeeja t.v gvghss,chittur 

"Thanks to all crew behind this useful information system."
sreekumar.p ghss chittur 


 Why ocean water saline ?
krishnaveni ghss chittur


 "AS HEIGHT INCREASES IN TROPOSPHERE,THE TEMPERATURE DECREASES GRADUALLY HOW ? PLEASE EXPLAIN"
 mohanakrishnan. s g.h.s-muthalamada


 "AS HEIGHT INCREASES IN TROPOSPHERE,THE TEMPERATURE DECREASES GRADUALLY HOW ? PLEASE EXPLAIN"
 mohanakrishnan. s g.h.s-muthalamada


 SALT MODULE- GEOGRAPHY- PAGE NO. 10 &14 ABOUT 105 SHEETS
 GEORGEKUTTY. B GHSS PATTAMBI


what are the movements of the sun. ?
 vijayakumar. R GHS Anakkara


 "ALL' SALT' MATERIALS MET WITH OUR EXPECTATIONS!!!!!! CONGRATS...... THANK U ALL....."
BEENA.M.P A K N M M A M HSS KATTUKULAM

 ഭൂമിശാസ്ത്രം തെര്മോസ്ഫിരിൽ ചൂട് കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് ?
vijayakumar.R GHS Anakkara 


സമുദ്ര സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സമുദ്രങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു.ഉദാ: തെക്കേ ഇന്ത്യ.ഇവിടെ കൊടും ചൂടോ, കഠിനമായ തണുപ്പോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇതിനു വിപരീതമായ അവസ്ഥയല്ലേ ഗൾഫ്‌ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്? ചൂട് കാലത്ത് കൊടും ചൂടും,തണുപ്പ് കാലത്ത് കൊടും തണുപ്പും. ഇതെന്ത് കൊണ്ടാണ് ?
SHANAVS PTMYHSS EDAPPALAM


reading is on progress
  വിജയകുമാര്‍.ആര്‍ ജി.എച്ച്.എസ്. ആനക്കര 

 to know about latitude and longitude of ANTARTICA?
 salini.s ghs karakurissi 

 THERE IS A PROBLEM ARISE TO TEACH WAVES OF EARTHQUAKE CHANDRIKA TSNMHS KUNDURKUNNU

what is the difference between Geysers and spaa?.
 jayanthi.t g h s kudallur

No comments:

Post a Comment