23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

Saturday, 27 July 2013

Distance Mode Training – Visioning Workshop 2013-14

 Distance Mode Training – Visioning Workshop 2013-14


 സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്  ഡിസ്റ്റസ്  മോഡ്  ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ  ഭാഗമായി ആനക്കര DIETല്‍ വെച്ചു നടന്ന വിഷന്‍ വര്‍ക്ക്‌ ഷോപ്പില്‍ നിന്ന്