23-8-2014നു നടത്താനിരുന്ന SALT അധ്യാപകപരിശിലനം മാറ്റിവെച്ചു. പുതിയ തീയ്യതിയും സ്ഥലവും പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്

Monday, 26 November 2012

ESTEEM ശില്പശാല

ഒറ്റപ്പാലം BRC യില്‍ വെച്ചുനടന്ന  ESTEEM ശില്പശാലയില്‍ നിന്നുള്ള  ദൃശ്യങ്ങള്‍ 
1 comment: